Visa varukorgen
Design & Illustration

Packning

Oavsett om kajaken har skott och luckor eller packas från sittbrunnen finns några regler att följa.

Huvudprincipen är att lätta föremål packas längst ut i stävarna, tunga föremål nära sittbrunnen. En kajak som är tung i ändskeppen blir ”död” i sjögång.

Packningsschema

Så här brukar jag packa min kajak inför övernattningsturer

Första underprincipen är sedan att lägerutrustningen packas längst in medan saker som behövs vid raster skall vara lättåtkomliga.

Slutligen måste naturligtvis hänsyn tas till tålighet, vad som måste packas absolut vattensäkert (kamera, kläder, sovsäck etc).

Det här ger naturligtvis upphov till en hel del konflikter och kompromisser.

Försök packa så att du slipper ha någonting på akterdäck. Däckslast akterut förstärker upplovningstendenser i sidvind. Även om du har roder så medför roderutslaget en rejäl bromseffekt. Däckslast kan också vara i vägen vid räddningsaktioner, vid bogsering etc. En del paddlare vill trots detta ha tältet på däck bakom sittbrunnen. Anledningen är att tältet då kan stå kvar som regnskydd tills all packning är på plats i kajaken. På motsvarande sätt kan tältet resas direkt när man landar - all utrustning kan sedan bäras direkt in i tältet. Det våta tältet behöver inte heller stuvas ner i kajaken.

Till viss del kan kajakens egenskaper styras genom medveten fördelning av packningen. Tung packning akterut gör kajaken fallgirig, vilket innebär att den vill svänga från vinden och ner mot lä. Det beror på att aktern ligger djupare än fören och får bättre grepp i vattnet. Med tyngsta packningen förut händer motsatsen. Kajaken blir lovgirig, dvs den vill gira upp mot vinden.

För att komma åt prylarna i en kajak utan packluckor finns två sätt. Antingen knyter du ett snöre i den första prylen du skjuter ut i stäven så att du kan dra fram den igen, eller sköter du lastning och lossning med kajaken liggande i vattnet, så att du genom att rycka kajaken framåt får saker i förstäven att glida till sittbrunnen och vice versa.

Hur man lastar kajaker på ett takräck leder till många diskussioner. Här är vad som gäller:

Lastregler - kajak på biltak

Det finns inga specialregler för kajaker i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Främst gäller att kolla vad biltillverkaren anger för maxlast på taket - normalt mellan 50 och 100 kg - därefter att takräcket är godkänt för minst detsamma. Högsta höjd får naturligtvis begränsas av den väg man kör på - fri höjd under broar, i tunnlar etc.

Tolkar jag nedanstående rätt får lasten vara max 24 m lång (!) och sticka ut max 20 cm åt sidorna (räknat från bilens sida, backspeglar ej inräknade). Lasten som sticker ut mindre än en meter framför bilen behöver bara märkas ut om den inte är tydligt synlig för andra trafikanter (vilket de flesta kajaker nog kan sägas vara). Last som sticker ut mer än en meter bakåt (dragkrok ej inräknad) skall märkas ut.

Taklast på 24 meter verkar ju vara rätt orimligt på en personbil, men i samband med att en 12 meters segelbåtsmast skulle köras hem en knapp kilometer till tomten på taket till en Golf, kollade vi upp det – och fick svar från en något konfunderad polis att: jo, såvitt han kunde se måste det stämma.

3 kap. Trafikförordningen om fordons last

78 § Ett fordon får inte lastas på sådant sätt att

 1. förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindras, eller
 2. föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skyms. Förordning (2001:667).

79 § På eller i ett fordon får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan uppstå. Förordning (2001:753).

80 § Last får inte medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan

 • utgöra fara för person,
 • orsaka skador på egendom,
 • släpa efter eller falla av fordonet,
 • orsaka störande dammbildning eller liknande,
 • försvåra körningen av fordonet, eller
 • framkalla onödigt buller.

Lasten skall vara fastgjord om det krävs med hänsyn till lastutrymmets eller lastens beskaffenhet. Om det behövs skall lasten vara övertäckt.

Fordons last vid färd på väg

81 § Vid färd på väg får inte kedjor, rep, presenningar eller andra anordningar som tjänar till att hålla fast eller skydda lasten hänga lösa utanför ett fordon eller släpa på marken.

82 § Vid färd på väg skall lastens yttersta del vara tydligt utmärkt när lasten skjuter ut framför ett fordon eller mer än en meter bakom ett fordon. Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet. Last som skjuter ut mindre än en meter framför fordonet behöver dock inte märkas ut om den utskjutande delen tydligt framgår för andra trafikanter.
Under mörker, i skymning och gryning och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter skall lasten märkas ut

 • framtill med en lykta som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer, och
 • baktill med en lykta som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.
 • Reflexerna skall vara placerade så lågt att de kan återkasta skenet från andra fordons halvljus.

83 § Last som i sidled skjuter ut utanför fordonet och är mer än 260 centimeter bred eller skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet skall vid färd på väg vara tydligt utmärkt. Sådan utmärkning behövs dock inte om de utskjutande delarna ändå tydligt framgår för andra trafikanter. Som last räknas även redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet.

4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon

15 § Om ett motordrivet fordon eller ett därtill kopplat fordon lastas så att lasten på någondera sidan skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller om fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter eller för en buss 255 centimeter, får fordonet eller därtill kopplat fordon föras endast på enskild väg.

17 § Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter.

Länk till trafikförordningen:

Kommentarer

Det finns ännu inga kommentarer.

Skriv en kommentar