Visa varukorgen
Design & Illustration

Om utprickning till havs

Det kan tyckas att kanotister inte har något större behov att kunna sjömärken, som i första hand är utplacerade för att hjälpa fartyg med flera meters djupgående. Men det uppstår ofta tillfällen då även paddlare kan dra nytta av utprickningen – till exempel för att fastställa sin position, för att förutsäga fartygs manövrerande eller för att rädda sig på "fel" sida om ett märke för inte hamna ivägen för fartyg vid dålig sikt eller om man missbedömt en situation. Viktiga märken är upplysta nattetid och kan liksom fyrar ha fast eller blinkande sken (framgår av den färgade ”droppen” vid sjökortssymbolen och av texten i sjökortet). De små bilderna under respektive märke visar symbolen i sjökortet.

Sidomärkena

De viktigaste märkena att känna till är sidomärkena (eller lateralmärkena) och mittmärkena därför att de visar var farlederna finns.

Sidomärken och mittmärken

De står på ömse sidor av eller mitt i farlederna - ofta vid en förträngning i leden eller vid ett grund eller annat hinder. LedriktningI ledens riktning har man rött till vänster och grönt till höger (den traditionella minnesregeln - rött märke på samma sida som den röda babordslanternan och vice versa - är kanske inte till så mycket hjälp för kanotisten – däremot kan kanske kanotister som inte bekänner sig till LCHF-diet kanske ha nytta av klassiska minnesregeln "bröd" (babord röd). I sjökortet markeras ledriktningen som på bilden ovan.

Huvudsakliga ledriktningen i Sverige är från Svinesund till Haparande respektive från havet in mot land (men i en slingrande led kan det bli ologiskt i enstaka partier). Det innebär att de gröna styrbordsmärkena på västkusten oftast står väster och söder om leden, de röda babordsmärkena öster och norr om leden (om inte leden tillfälligt kröker av åt ”fel” håll). På ostkusten blir det tvärtom.

Ledens riktning och märkenas färg syns också i sjökortet. Förstår du principen bakom sidomärkena kan du alltid rädda dig på ”fel” sida om märket om det blir trångt.

Väderstrecksmärkena

Väderstrecksmärkena (eller kardinalmärkena) utmärker grund och har oftast ingen större betydelse för kanotister. Men det kan vara bra att veta att vågor i hårt väder är brantare och besvärligare över grundet än på djupt vatten.

väderstrecks- eller kardinalmärkenI hårt trafikerade områden kan det också vara en trygghet att veta att väster om ett ostmärke riskerar man inte att råka i närkontakt med stora båtar. (Minnesregel: nordmärket pekar mot norr, sydmärket mot söder, västmärket ser ut som en väst och ostmärket som en ost).

PunktmärkePå natten blinkar ostmärket med tre blixtar i följd (minnesregel: de står ”klockan tre” i förhållande till grundet). Sydmärken blinkar sex gånger (plus ett långt blänk) och västmärket nio gånger i följd. Nordmärket blinkar oavbrutet.

Smågrund utmärks ofta istället av ett punktmärke mitt på grunden. På natten lyser eller blinkar sådana vita.

Specialmärkena

Specialmärkena är havets förbudsskyltar.

Specialmärken De visar skyddsområden, tillfälliga hinder, tippningsplatser, badplatser med båt- och kanotförbud, ibland även sälskydd etc.

På natten lyser eller blinkar de med vitt sken med karaktär som framgår av sjökortet.

Övrig information

Utöver sjömärkena finns ett antal påbuds-, förbuds-, varning- och upplysningatavlor för speciell information till sjöfarande. Öppna sjöfartsverkets informationstavla Go!

Mer information om utmärkning mm i Sjöfartsverkets Sjötrafikkungörelse (pdf-fil - öppnas i nytt fönster)

« Föregående sida 1 2 Nästa sida »

Kommentarer

Vi har precis blivit med torp ute i Västerbottens fina havsmiljö och tänker bygga och sätta upp utprickning på den rejält tilltagna tomten för att märka ut stenar som sticker upp ur marken.

Skall du följa god utprickningspraxis är det ännu viktigare att märka ut de lömska stenar som inte sticker upp ;-)

Så sant men att märka ut stenarna på tomten blir ju bara en kul grej för att knyta an till den maritima miljön som torpet ligger i.

Skriv en kommentar